• Mẫu số 1 xin giấy phép lao động

   

  Mẫu số 1 xin giấy phép lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP. Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài nhằm mục đích xin chấp thuận về việc sử dụng lao động của doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.  

             Mẫu số 1 xin giấy phép lao động

   

  Legal ANT gửi đến bạn đọc nội dung chi tiết mẫu số 1 Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cụ thể như sau:

  TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————–

  Số: ……………..
  V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

  ……., ngày…..tháng…..năm……..

   

  Kính gửi: ………………………………………………………. (1)

  Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/t chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)

  Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

  1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

  – Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

  – Số lượng (người):

  – Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

  – Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

  2. Vị trí công việc 2: (nếu có) (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

  – Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)

  – Số lượng (người):

  – Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

  – Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

  3. Vị trí công việc… (nếu có)

  Đề nghị ….(2) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

  Xin trân trọng cảm ơn!

   

   

  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – Lưu:……….

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
  (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố….

  Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Hà Nội: https://xinvisavietnam.net/dich-vu-xin-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-ha-noi/